Polityka prywatności

I. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów i Użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej allfire.pl oraz sklepu internetowego dostępnego pod adresem allfire.pl 

II. DANE OSOBOWE

 1. Administrator danych.

Administratorem danych osobowych jest Agata Bezpalko prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ALLFIRE Agata Bezpalko z siedzibą w Pyskowicach przy ul. Wieczorka 6c/3, wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, nr NIP: 969 150 68 46, REGON: 384881017.

Z Administratorem danych można skontaktować się poprzez pocztę elektroniczną wysyłając wiadomość na adres: biuro@allfire.pl lub pod numerem telefonu: 501 159 245. Można również skorzystać z Poczty Polskiej pod adresem pocztowym: ul. Wieczorka 6c/3, 44-120 Pyskowice.

 1. Zbieranie danych osobowych

Administrator może zbierać dane osobowe użytkowników strony internetowej allfire.pl w sytuacjach gdy użytkownik przegląda stronę internetową, dokonuje rejestracji, składa zamówienie online lub też wysyła zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego albo poczty e-mail.

Rodzaje zbieranych danych osobowych:

 1. a) Administrator może zbierać za pośrednictwem formularza kontaktowego/poczty e-mail następujące dane osobowe użytkowników strony internetowej pl:

– imię i nazwisko,

– numer telefonu,

– adres e-mail,

– nazwa firmy.

 1. b) Administrator może zbierać w procesie dokonywania zakupów, za pośrednictwem formularza zakupów, następujące dane użytkowników strony internetowej allfire.pl

– imię i nazwisko,

– numer telefonu,

– adres e-mail,

– nazwa firmy,

– nr NIP,

– adres pocztowy.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem poniższych wyjątków:

 1. a) zawieranie umowy sprzedaży z Administratorem danych (proces dokonywania zakupów) – niepodanie danych osobowych w zakresie wskazanym jako niezbędny do zawarcia umowy sprzedaży na stronie plw formularzu zakupów, skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia takiej umowy. Jeśli więc osoba, której dane dotyczą, wyraża chęć zawarcia umowy sprzedaży z Administratorem, zobowiązana jest do podania niezbędnych do zawarcia tej umowy danych osobowych.
 2. b) obowiązki ustawowe Administratora danych – w sytuacji, kiedy podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które nakładają na Administratora obowiązek przetwarzania danych, np. w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych czy podatkowych. Niepodanie danych osobowych skutkować będzie więc niemożliwością wykonania przez Administratora ustawowych obowiązków.
 3. Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są do następujących celów:

 1. świadczenie usług drogą elektroniczną, zawieranie umów sprzedaży oraz obsługa procesu zakupów online. Dane osobowe Klienta wykorzystywane są w celu przetworzenia zamówienia oraz w dalszym etapie – dostarczenia przedmiotu zamówienia, a także w celu informowania o statusie zamówienia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
 2. dopełnienia obowiązków prawnych, jakie ciążą na Administratorze danych, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
 3. analitycznych i statystycznych, tj. prowadzenie analizy wyników działalności gospodarczej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 4. zabezpieczenia prawnie uzasadnionego interesu prowadzonej działalności gospodarczej polegającego na ewentualnym ustaleniu albo też dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Dane osobowe Klientów/Użytkowników nie będą podlegały profilowaniu.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe Klientów/Użytkowników mogą być przekazywane lub ujawniane następującym odbiorcom:

 1. dostawcom systemów informatycznych oraz usług IT,
 2. podmiotom/dostawcom świadczącym usługi na rzecz Administratora danych (księgowe, analityczne, prawne, marketingowe, dochodzenia należności itp.)
 3. spedytorzy, przewoźnicy, brokerzy kurierscy,
 4. organom administracji publicznej i instytucjom publicznym jeżeli wymagają tego przepisy prawa (podatkowego, ubezpieczeń społecznych, pracy, itp.)

Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich. Jednocześnie ALLFIRE oświadcza, iż w żadnym przypadku nie przekazuje danych Klientów/Użytkowników podmiotom trzecim.

 1. Okres przetwarzania danych osobowych

Administrator będzie przetwarzać dane osobowe jedynie przez uzasadniony okres:

 1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną (np. wycena przesłanego zapytania) – przez czas świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. w celu zawarcia oraz wykonania umowy sprzedaży – przez okres niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umowy sprzedaży.

przy uwzględnieniu czynników tj. konieczność obsługi zamówienia, udzielanie odpowiedzi na przesłane zapytania czy rozwiązywanie problemów.

Po tym okresie wszelkie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas, jaki jest niezbędny dla spełnienia wymogów obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości.

 1. Metody ochrony danych osobowych

Strona internetowa allfire.pl wykorzystuje metody ochrony informacji takie jak certyfikaty bezpieczeństwa, mechanizmy kryptograficzne, procedury kontroli dostępu czy zapory sieciowe, których celem jest zapobieganie dostępu niepowołanych osób do danych osobowych oraz gwarancja poufności danych.

Administrator danych deklaruje, iż wdrożył wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne, mające na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa i integralności danych osobowych, które przetwarza, a także dołożył wszelkich starań by zapobiegać ich utracie, modyfikacji albo dostępowi ze strony nieupoważnionych osób trzecich.

 1. Prawa Użytkownika/Klienta, którego dotyczą dane osobowe

Każdemu Użytkownikowi/Klientowi przysługują następujące prawa w zakresie danych osobowych:

 1. Prawo do uzyskania informacji czy allfire.pl przetwarza dane osobowe, które go dotyczą, a także prawo do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych.
 2. Prawo do sprostowania swoich danych osobowych, a także ich uzupełnienia jeżeli są niekompletne. Użytkownicy posiadający swoje konto w sklepie allfire.pl mogą w łatwy sposób poprawić swoje dane poprzez zalogowanie się na swój profil.
 3. Prawo do usunięcia swoich danych osobowych. Każdy Klient ma prawo w każdej chwili do usunięcia części lub całości swoich danych osobowych przetwarzanych przez allfire.pl, z wyjątkiem sytuacji gdy proces zamówienia nie został jeszcze zakończony (towar nie został dostarczony do Klienta), Klient zalega z płatnościami na rzecz Administratora za dostarczony towar lub zrealizowaną usługę, albo też Klient dokonał jakiegokolwiek zakupu (transakcji) u Administratora danych.  Wówczas, zgodnie z obowiązującym prawem, przechowanie danych osobowych jest niezbędne do celów księgowych i podatkowych.
 4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych.
 5. Prawo do otrzymania swoich danych osobowych w powszechnie używanym formacie, który nadaje się do odczytu maszynowego tak, by przekazać je innemu podmiotowi jeżeli przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany (prawo do przenoszalności).
 6. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w oparciu o interes publiczny lub uzasadniony interes, którym kieruje się Administrator danych. W takim przypadku Administrator zaprzestanie przetwarzania danych chyba, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania, albo też w celu dochodzenia lub obrony roszczeń.
 7. Prawo do niepodleganiu decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i które wywołuje wobec niego skutki prawne.
 8. Prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Każdy Użytkownik/Klient może żądać wykonania powyższych praw kontaktując się z Administratorem danych za pośrednictwem:

 1. poczty elektronicznej: biuro@allfire.pl 
 2. poczty polskiej – ul. Wieczorka 6c/3, 44-120 Pyskowice

 III. POLITYKA COOKIES

Stron allfire.pl wykorzystuje pliki cookies podczas przeglądania przez użytkowników strony internetowej. Cookies to niewielkie pliki, zapisywane
i przechowywane komputerze, tablecie lub smartfonie Użytkownika podczas odwiedzania stron w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Stosowanie plików cookies umożliwia serwerowi, na którym znajduje się strona internetowa, rozpoznawanie przeglądarki internetowej Użytkownika. Ponadto ciasteczka wykorzystywane są do pomiaru parametrów ruchu i oglądalności strony internetowej, monitorowania postępów i liczby wejść na stronę.

allfire.pl  używa ciasteczek w różnych celach: aby strony i aplikacje działały szybciej i by były łatwiejsze w użyciu, aby lepiej dopasować treści i reklamy do oczekiwań i zainteresowań Klientów oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

Użytkownicy strony allfire.pl mają możliwość skonfigurowania przeglądarki internetowej tak, aby otrzymywać powiadomienia o plikach cookies i tym samym zapobiegać ich instalacji na komputerze. Należy jednak pamiętać przy tym, że wyłączenie lub ograniczenie plików cookies może uniemożliwić dostęp do niektórych funkcji strony.